Rzeszów, Marcina Filipa 56/8
corsystemep@gmail.com

Kardiostymulator

Kardiostymulator – rozrusznik serca

Zabieg implantacji kardiostymulatora jest zabiegiem leczniczym pozwalającym opanować zaburzenia rytmu serca (powstawanie i przewodnictwo impulsów w sercu). Zaburzenia te nie podlegają bądź podlegają w ograniczonym zakresie leczeniu farmakologicznemu. Niekiedy implantacja kardiostymulatora jest konieczna przed planowanym zabiegiem ablacji łącza przedsionkowo-komorowego w przebiegu utrwalonego migotania przedsionków przebiegającego ze zbyt szybką akcją serca. Implantacja rozrusznika jest leczeniem z wyboru.
Zabieg implantacji rozrusznika jest wykonywany na bloku operacyjnym.
Pacjent przed zabiegiem powinien posiadać komplet podstawowych badań – EKG, morfologię, grupę krwi, poziom elektrolitów i mocznika w krwi, parametry krzepnięcia (INR, czas protrombinowy, czas APTT, fibrynogen). Przed zabiegiem pacjent powinien być na czczo.
Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym w okolicy podobojczykowej. Po znieczuleniu wykonuje się nacięcie skóry w okolicy podobojczykowej, preparuje się tkanki celem odsłonięcia żyły odpromieniowej bądź wykonuje się punkcję żyły podobojczykowej (okolica barku i obojczyka). Dojście do tych naczyń może wiązać się z nieprzyjemnymi odczuciami – jednak pacjent, który jest podczas zabiegu w pełni przytomny może zgłosić dolegliwości lekarzowi operującemu – co pozwoli na usunięcie niedogodności. Następnie poprzez wymienione naczynia wprowadza się do serca elektrodę lub elektrody, a rozrusznik umieszcza się w loży pomiędzy tkanką podskórną a mięśniami poniżej obojczyka.
Po zakończeniu zabiegu pacjent musi leżeć przez określony czas, celem zapobieżenia dyslokacji wszczepionej(ych) elektrod(y).
Możliwe powikłania zabiegu implantacji rozrusznika:
– powikłania związane z implantacją elektrody: perforacja jam serca, infekcja, odma opłucnowa, uszkodzenie / złamanie elektrody, dyslokacja elektrody, zakrzep i zator żylny;
– powikłania związane z implantacją rozrusznika: krwiak loży, infekcja, przemieszczenie rozrusznika, ból i uszkodzenie skóry;
– możliwe jest wydłużenie pobytu szpitalnego, interwencja chirurgiczna, zmiana zaimplantowanego urządzenia, wzrost progu stymulacji, zaburzenia sensingu, wzrost wartości stymulacji, nieskuteczna stymulacja oraz stymulacja przepony